Trang Chủ

HÌNH ẢNH THI CÔNG

NHÀ THẦU PHỤ: CTY TNHH TM-XD-SX S.TA

 

San lấp và giải phóng mặt bằng

Thi công lu lèn đường nội bộ trong nhà xưởng

Chuẩn bị và kiểm tra các cọc bê tông trước khi ép

Thi công đào các vị trí móng và dầm móng

Kiểm tra giám sát kỹ thuật

Thi công lắp đặt sắt móng và dầm móng